Potrzebujesz pomocy w wyborze?
Zadzwoń: 795 044 111

Budowa studni głębinowej - przepisy w 2021 r.

Z roku na rok coraz więcej osób rozważa budowę własnej studni głębinowej. Wysokie ceny wody, a także brak sieci wodociągowej na działce i żadnych perspektyw na jej rychłe powstanie powodują, że taka inwestycja w wielu przypadkach wydaje się całkiem uzasadniona. Budowa własnego ujęcia wody musi być jednak przeprowadzona w zgodzie z różnego rodzaju przepisami. Sprawdź, co w 2021 r. na ten temat mówią przepisy.


Pozwolenie na budowę własnej studni

Zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym (art. 29 ust. 2 pkt 10) nie wymaga się pozwolenia ani nawet zgłoszenia budowy studni w sytuacji, gdy wykonywana będzie obudowa ujęć wód podziemnych. Prawo stanowi w tym przypadku, że żyły wodonośne znajdujące się w gruncie stanowią własność właściciela działki, na której się znajdują.

Do budowy własnej studni nie trzeba posiadać zezwolenia pod warunkiem, że głębokość ujęcia wynosi maksymalnie 30 metrów, a średnioroczna dobowa wydajność nie będzie przekraczać poboru w wysokości 5 m3. Jeśli Twoja przyszła studnia nie przekracza wyżej wymienionych parametrów, wówczas wszelkie formalności ograniczają się tylko do zgłoszenia faktu budowy we właściwym ze względu na lokalizację urzędzie gminy.

Jeśli woda ze studni będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej lub wspomniane progi użytkowe studni zostaną przekroczone, wówczas inwestor ma obowiązek dokonać znacznie większą liczby formalności. Najważniejszą kwestią w tym przypadku jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, które wydaje Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

W tym celu do urzędu należy dostarczyć:

 • odpowiedni wniosek wraz z operatem wodnoprawnym
 • opis prowadzenia działalności (oryginał),
 • ocena wodnoprawna (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia),
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (poświadczona notarialnie kopia),
 • wypisy z rejestru gruntów obejmujące nieruchomości usytuowane w zasięgu oddziaływania przyszłej studni (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia),
 • dokumentacja hydrogeologiczna terenu (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia),
 • decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych obejmująca rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia, a także warunki wykorzystywania terenu na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania studni (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia),
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia),
 • projekt gospodarowania wodą (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia),
 • zgoda właściciela urządzeń kanalizacyjnych, jeśli jest (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej (oryginał).

Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi w 2021 r. dokładnie 230,50 zł. Jeśli inwestor jest reprezentowany przez pełnomocnika, do wszystkich wyżej wymienionych dokumentów, należy jeszcze dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie, która aktualnie wynosi 17 zł. Pełnomocnictwo nie jest natomiast wymagane, jeśli w imieniu inwestora, zgłoszenie budowy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

Dlaczego potrzebna jest rozbudowana dokumentacja?

Rozbudowana dokumentacja jest niezbędna wówczas, gdy uczestnikami postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, poza inwestorem, są także inne podmioty, na które będzie potencjalnie oddziaływać planowana studnia. Najczęściej mowa tutaj o właścicielach sąsiednich działek, którzy zostają poinformowani na drodze obwieszczenia wywieszonego w odpowiedniej jednostki organizacyjnej Wód Polskich. Taka informacja zostaje także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) starostwa powiatowego oraz urzędów gmin właściwych ze względu na zakres korzystania z wód.

Pamiętaj!

Pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać nastąpi realizacja inwestycji. Jeśli złożony wniosek zawiera jakieś braki lub nieścisłości, wówczas PGW „Wody Polskie” może wezwać inwestora do ich uzupełnienia w ściśle określonym terminie. Jeśli nie zostanie to dopełnione, wniosek może pozostać bez rozpatrzenia lub będzie z automatu odrzucony.

Jeśli dokumenty spełniają wszystkie wymagania formalne, PGW „Wody Polskie” najprawdopodobniej wyda pozwolenie wodnoprawne w formie decyzji opatrzonej unikalnym numerem.

Wymagania dotyczące budowy studni kopanej

Nowa studnia musi zostać wywiercona w ściśle określonym miejscu. Należy w tym przypadku zachować zarówno odpowiednie parametry, jak i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

Jeśli rozważasz taką inwestycję, musisz koniecznie sprawdzić, czy zachowanie odpowiednich parametrów będzie możliwe. W szczególności dotyczy to odpowiednich odległości od już istniejących budynków, a także pozostałych obiektów oraz lokalnej infrastruktury.

Zgodnie z obowiązującym w 2021 r. rozporządzeniem, odległość mierzona od osi potencjalnej studni nie może być mniejsza niż:

 • 5 m od granicy działki, na której zostanie wywiercona studnia,
 • 7,5 m od osi najbliższego przydrożnego rowu,
 • 15 m od obiektów inwentarskich, a także zbiorników przeznaczonych do gromadzenia nieczystości,
 • 30 m od najbliższego przewodu kanalizacji rozsączającej z oczyszczalni biologicznej (zgodnie z poziomem określonym w przepisach dotyczących ochrony wód),
 • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt gospodarskich, najbliższego przewodu rozsączającego lokalnej kanalizacji bez urządzeń przeznaczonych do biologicznego oczyszczania ścieków oraz od granicy pola filtracyjnego.

Prawo dopuszcza jednak pewne wyjątki. Odległość studni od granicy działki może być mniejsza niż 5 metrów pod warunkiem, że zostaną zachowane wszystkie pozostałe parametry. Co więcej, wytyczne dotyczące odległości od innych obiektów nie obowiązują w przypadku studni, która będzie przeznaczona do pobierania wody w celu prowadzenia nawodnień.

ZOBACZ INNE PORADNIKI

Ranking pomp głębinowych - 2021

Czy warto inwestować w studnię głębinową?

Do studni - wszystko czego potrzebujesz

Jak zbierać deszczówkę?

Wiercenie studni głębinowej - krok po kroku

(102)
Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy w doborze pompy? Zadzwoń:
795 044 111
tel: 601266358
fax: (23) 654 34 80

lub napisz: watermark.adam@gmail.com

pn -pt 8:00 do 19:00
sobota 8:00 do 15:00